השימוש בשירותי קבוצת בניס בע”מ (ח.פ. 514912658, להלן “החברה”) וכל רכישה באתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו.
הלקוח מצהיר שקרא בעיון והבין את כל התנאים. הפרת התנאים עלולה לגרום ביטול האחריות ו/או לסגירת חשבון האחסון ללא הודעה מראש על פי שיקול דעתה של קבוצת בניס בע”מ.

קבוצת בניס בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש.

מדיניות החזרת מוצרים
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.ב. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, או איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% ,או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. הכסף יושב ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

החברה תשלח העתק מהודעת הביטול שהועברה לחברת האשראי ללקוח.ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה, או אי אספקת המוצר במועד, או כל הפרה אחרת של החוזה, – לא ייגבו דמי ביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה. הכסף ששולם יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

ד. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

ה. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ו. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקאות של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להעתקה שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

ביטול עסקה לרכישת שרות
א. לקוח זכאי לבטל עסקה לרכישת שרות, תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם (מסמך בו יצויינו פרטי החברה, תנאי תשלום, מחיר וזכות ביטול עסקה, מסמך זה נמסר עם ביצוע העסקה).ב. ביטול עסקה לא מתמשכת – ניתן לבטל את העסקה, במועדים הנקובים בסעיף א’, בתנאי שהביטול ייעשה שני ימי עבודה טרם מועד מתן השרות.ג. בעת ביטול עסקה של עסקה מתמשכת, לקוח זכאי לבטל את העסקה במועדים הנקובים בסעיף א’, גם אם מתן השרות החל. במקרה זה, הצרכן ישלם עבור השרות שנצרך.

ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או אי התאמה, או אי אספקת השרות במועד, או כל הפרה אחרת של החוזה, החברה תשיב ללקוח את כל הסכום. אם הלקוח ביטל עסקה מתמשכת, החברה תגבה ממנו את הסכום עבור השרות שנצרך. אם הלקוח ביטל עסקה שאינה מתמשכת, החברה לא תגבה תמורה מהלקוח.

קבוצת בניס בע”מ לא אחראית על גיבוי המידע המאוחסן בשרתיה. השרתים נמצאים בחוות שרתים באתרים מרוחקים בארץ בחו”ל ולכן שחזור המידע הינו תהליך מורכב המחייב פניה אל חוות השרתים והגעה של טכנאי למקום.
לכן אחריות הגיבוי מוטלת באופן מלא ובלעדי על הלקוח. קבוצת בניס בע”מ לא לוקחת שום אחריות על נזק שיגרם ללקוח בעקיפין או במישרין כתוצאה מאי גיבוי המידע. אין ללקוח ולא תהיה לו כל טענה בנושא זה למעט אם אובדן המידע, נגרם בשל קשר ישיר לפעילות רשלנית של קבוצת בניס בע”מ. מובהר כי לקבוצת בניס בע”מ אין יכולת לשחזר מידע.

השימוש בשרות מאפשר להקים אתרים בעלי תכנים שונים, אין באפשרותנו ואנו לא מבצעים פיקוח, סינון או בקרה לתכנים ולפעילויות השונות המתבצעות על השרתים שלנו, לרבות פורומים, צ’אטים, קישורים, שימוש בשרותים והורדת קבצים. השימוש במגוון האפשרויות יעשה באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.קבוצת בניס בע”מ לא תישא באחריות כלשהי בכל האמור לעיל.
במקרה של קבלת תלונה מבעל זכויות יוצרים או סמל מסחרי או גוף המייצג אותם או רשויות החוק, קבוצת בניס בע”מ תהיה רשאית למחוק ולערוך את הקבצים בחשבון הלקוח ולמסור את כל הפרטים הידועים לה על הלקוח לגוף המתלונן ולרשויות החוק באם תדרש לעשות זאת וללא הודעה מוקדמת ללקוח.מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט לעלות קבצים וחומרים בלתי חוקיים, או העוברים על זכויות יוצרים או מפרים סימן מסחרי.
מחלקת התמיכה תשמח לעזור בכל שאלה או בעיה הקשורה לשרת או לשירותים הכלולים בו. אנו לא מספקים תמיכה במערכת צד שלישי כגון phpNuke, phpBB, WordPress וכדומה. קבוצת בניס בע”מ לא מתחייבת שתוכל לפתור כל בעיה או לענות על כל שאלה בנושאים הללו אך יחד עם זאת תנסה לעזור לכל לקוחותיה. במקרים בהם לא יעלה בידי החברה לתת מענה לפניות לקוחות, למרות נקיטה בכל הפעולות האפשריות לפתרון התלונה, הלקוח יפנה לחברות אחרות שיכולות לספק פתרון לנושאים אלו.
הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי קבוצת בניס בע”מ על מנת לשלוח דואר ספאם.
קבוצת בניס בע”מ לא יכולה להבטיח שהלקוח לא יקבל דואר ספאם מגורמים שונים מכיוון שאין הדבר בשליטתה.
10. קבוצת בניס בע”מ לא תקרא, תבקר, תבדוק, תשנה או תערוך תכנים של הודעות דואר אלקטרוני שהלקוח יקבל או ישלח ובכלל זה כל קובץ שיצורף להן.

11. השרות ניתן לשימוש כמו שהוא. הלקוח מודע לכך שמדובר בשרות המבוסס על תקשורת מחשבים בינלאומית ועקב כך ייתכנו שיבושים, תקלות או תחזוקה דחופה אשר ימנעו את השימוש והגישה למערכות השונות. לא תהיה לללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת בניס בע”מ בגין תכונות השרות, יכולתיו, מהירותו, מגבלותיו והתאמתו לצרכי או לציפיות הלקוח, אלא אם קבוצת בניס בע”מ הפרה את תנאי החוזה עם הלקוח.

12. במקרה ותתרחש תקלה טכנית המונעת או משבשת את השימוש בשרות, קבוצת בניס בע”מ תפעל באופן סביר לתיקונה המהיר ככל האפשר וזאת מרגע שנודע לה אודות התקלה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שקבוצת בניס בע”מ איננה מתחייבת כי לא יהיו בשרות תקלות, הפרעות או שיבושים המאפיינים שרות טכנולוגי מסוג זה. קבוצת בניס בע”מ רשאית להפסיק מדי פעם לפעם את השרות לשם תחזוקה, תיקון, שידרוג ושיפור התוכנה או החומרה שהיא מפעילה. קבוצת בניס בע”מ תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופק השרות.

13. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת בניס בע”מ בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשרות. קבוצת בניס בע”מ לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם עקב מתן או אי מתן או סיום השרות, אלא אם נגרמו בשל קשר ישיר לרשלנות החברה.

14. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף 13 הנ”ל בטל, בכל מקרה, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם קבוצת בניס בע”מ על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח בששת החודשים הקודמים לנזק, בגין השרות שגרם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב בשרות ואופיו.

15. בכדי לשמור על סודיות המידע בתיבת הדואר האלקטרוני ומניעת שימוש בלתי מורשה בשרותים המסופקים, על הלקוח לשמור בסודיות את הסיסמה שהוקצתה לו לשם שימוש בשרות ויחליפה בתדירות סבירה. ידוע ללקוח כי אי-קיום הוראות סעיף זה עלול לגרום לחשיפת המידע בתיבת הדואר שלו או לשימוש בלתי מורשה בשרות. קבוצת בניס בע”מ לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין כך שהוא או מי מטעמו לא קיימו את הוראות סעיף זה. קבוצת בניס בע”מ תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לאבטחת המידע בתיבת הדואר האלקטרוני ולשימוש בשרות. עם זאת הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שנקיטת האמצעים שהוזכרו אינה מבטיחה חסינות מוחלטת מפני פריצה למחשבי קבוצת בניס בע”מ או חדירה בלתי מורשית לתיבת הדואר שלו.

16. הלקוח מתחייב שלא להסב או לעביר את זכויותיו לפי הסכם זה לאחר, מבלי שניתנה לכך הסכמתה מראש ובכתב של קבוצת בניס בע”מ. למען הסר ספק, הפרת סעיף זה תחשב כהפרה מהותית של ההסכם.

17. הלקוח מתחייב שלא להפיץ, לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בתשלום או שלא בתשלום בשרות.

18. אם לאחר ביצוע הזמנה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי, החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותם.

19. מוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם 400 ש”ח ומעלה: במהלך שנת האחריות הראשונה בלבד, במידה והיבואן, או היצרן הפסיקו את פעולתם, קבוצת בניס בע”מ תיטול על עצמה את כל חובות היבואן.

20. הלקוח מאשר בזאת כי הפרטים שמסר לקבוצת בניס בע”מ נכונים ומדויקים ומתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטיו האישיים, פרטי הקשר עמו ואמצעי התשלום המשמשים אותו.

(גרסה 1.3.1 מאי 2010)